Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVOD

Paní Lucie Tomanová, adresa Čechova 1348/66, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 05757932, zapsána v ŽR vedeném Městským úřadem Lysá nad Labem, (dále jen ,,Správce“), přistupuje k osobním údajům s maximální zodpovědností, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje, kdy za tímto účelem přijala bezpečnostní opatření a při jejich zpracování postupuje v souladu všeobecně známými právními předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen ,,GDPR“). 

Těmito zásadami Správce seznamuje své zákazníky, a současně i další osoby, jejichž údaje může Správce zpracovávat, jakým způsobem Správce osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – LUČÍA TVOŘÍ S LÁSKOU

Lucie Tomanová

IČ:05757932

Adresa: Čechova 1348/66, 289 22 Lysá nad Labem

zapsána v ŽR vedeném Městským úřadem Lysá nad Labem

E-mail: luciatvorislaskou@seznam.cz

Tel.: +420 605 050 672

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodání zboží a poskytnutí služeb. Na základě tohoto právního plnění může Správce zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, především povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Správce uchovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Správce a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

4. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává pro výše uvedené účely osobní údaje, kterou jsou Vámi poskytnuty. Jedná se především o následující identifikační a kontaktní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Cookies;
 • IP adresa;
 • E-mail;
 • Telefonní číslo

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud Správci udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, zpracování poptávkového formuláře, či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonní kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

6. COOKIES

Při návštěvě webových stránek Správce zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využití webových stránek Správce zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným osobám Správce a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem, vždy však v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. V případě poptávky zboží a služeb poskytuje Správce tyto osobní údaje smluvním partnerům, kteří v případě Vaší poptávky zboží a služeb zajišťují uzavření příslušného smluvního vztahu, dodání zboží a poskytnutí služeb. Správce je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Správci udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, která musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte na vědomí, že jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která můžete uplatnit.

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies,
 • Požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, které jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat bez zbytečného odkladu aktualizovat, opravit, doplnit, či požadovat omezení zpracování, v případech stanových GDPR
 • Požadovat po Správci bez zbytečného odkladu výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR
 • V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Správce osobních údajů: paní Lucii Tomanovou, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www.uoou.cz
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 
  1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je pověřen Správce,
  2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
  3. pro účely přímého marketingu,
  4. pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto podmínky a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: luciatvorislaskou@seznam.cz

Aktuální verze zásad je vždy k dispozici na internetové adrese: www.luciatvorislaskou.cz